top of page

Učební program a pravidla

Náš plán výuky nabízí vysoce kvalitní, na míru šité znalosti a dovednosti pro všechny naše studenty, které odpovídají jejich věku a schopnostem. Na všech stupních  je kvalitní výuka ve třídě doplněna pravidelnými exkurzemi do města s maximálním využitím historie, kultury a umění, které nám Praha nabízí.

 

Vyučování začíná každý den v 8:30 a končí v 15:00. Poté následuje volitelný mimoškolní program.

 

První stupeň

1. - 5. třída

Všestranný rozvoj osobnosti našich žáků je naší nejvyšší prioritou. Podporujeme je v jejich procesu dospívání tím, že je konfrontujeme s povinnostmi, příležitostmi i zkušenostmi každodenního života, nejen v hlavním městě a České republice, ale v rámci mezinárodním. Zároveň se žáci učí zvyšovat svou psychickou a fyzickou odolnost vůči životním situacím nejrůznějšího typu.

Naši žáci nejsou přetěžováni množstvím domácích úkolů a písemných testů. Naším přáním je, aby našli ve vzdělávání smysl a radost a do školy se těšili.

 

Náš učební plán pro 1. stupeň spojuje to nejlepší z českého národního učebního plánu s tím nejlepším z programu Pearson Edexcel iPrimary a vytváří tak komplexní a dobře vyvážené učební osnovy, které dětem poskytují pevný základ pro co nejlepší start v jejich akademické kariéře.

 

Učivo pro 1. stupeň  vyučujeme CLIL metodou, aby se každé dítě seznámilo s širokou škálou pojmů, zkušeností, znalostí a dovedností za podpory jeho duchovního, morálního, sociálního, kulturního, intelektuálního a fyzického rozvoje. Jazyk je klíčovou prioritou pro rozvoj našich žáků, a proto je vyučován kombinací kvalifikovaných rodilých mluvčích češtiny a angličtiny.

 

Studenti obdrží české školní vysvědčení a externě hodnocené certifikáty z angličtiny jako prvního jazyka, matematiky a základů společenskovědních a  přírodovědných předmětů od společnosti Pearson Edexcel, největšího světového orgánu z Velké Británie, který uděluje ceny za vzdělávání  na konci základního vzdělávání.

 

Druhý stupeň

6. – 9. třída

 

Učební osnovy druhého stupně na naší škole vycházejí z předchozího vzdělání žáka na prvním stupni a poskytují mu pevný základ pro studium buď na českém gymnáziu, nebo na IGCSE v mezinárodní škole.

 

Výuka na druhém stupni kombinuje české školní osnovy a  osnovy Pearson Edexcel iLowerSecondary s prioritou rozvoje znalostí a dovedností v češtině, angličtině, početní gramotnosti a přírodovědných disciplínách. Začlenili jsme také další cizí jazyk, společenskovědní předměty, výtvarnou výchovu a komplexní program tělesné výchovy, včetně pravidelných kurzů plavání a nabídky dalších sportů.

 

Leonardo V. Academy je hrdá na své inovativní osnovy založené na projektech, které žákům umožňují, aby byli schopni pracovat samostatně nebo v efektivních týmech, naučili se organizovat svůj čas, rozvíjeli základní dovednosti, které jim umožňují kriticky provádět výzkum, zpracovávat informace, vhodně využívat informační a komunikační technologie, prezentovat své poznatky před ostatními a nebát se využívat nové příležitosti.

 

Po absolvování  9. třídy  žáci  vycházejí ze školy s českým vysvědčením a externě hodnocenými certifikáty z angličtiny, matematiky a společenskovědních a přírodovědných předmětů, které uděluje Pearson Edexcel International.

Žákům 9. třídy poskytujeme komplexní kariérní ​​poradenství, aby se lépe orientovali, jaké mají možnosti po ukončení povinné školní docházky. Zda si vybrat  cestu buď na české gymnázium, nebo pokračovat ve studiu u nás na mezinárodním gymnáziu v Praze, anebo odejít studovat na mezinárodní školu jinde ve světě.

 

Střední škola

10. - 13. třída

Naše střední škola se zaměřuje na všestranný rozvoj našich studentů, aby byli schopni skvěle obstát v neustále se měnícím světě. Zaměřujeme se na čtyři hlavní oblasti:

Akademické vzdělání: Poskytujeme celosvětově uznávané vzdělání, které umožní našim absolventům přístup na nejlepší univerzity ve světě.

 

Pocit duševní pohody: Záleží nám na emoční pohodě našich studentů. Pěstujeme jejich psychickou odolnost, aby byli schopni si udržet svůj psychický komfort a zároveň neměli zábrany v případě potřeby požádat o pomoc.

 

Vedení: Poskytujeme našim studentům zkušenosti  a dovednosti potřebné k tomu, aby se stali dobrými vůdci sami sobě i ostatních.

 

Globální povědomí: Všichni naši studenti si uvědomují své místo ve světě a jsou tolerantní, chápající a vstřícní k ostatním.

.

 

IGCSE

10. a 11. třída

 

Všichni studenti  10. a 11. třídy budou studovat program IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) udělovaný Pearson Edexcel International. IGCSE je celosvětově uznávaný certifikát s akademickým obsahem a hodnocením navrženým speciálně pro mezinárodní studenty. Poskytuje externí hodnocení žákových dovedností, které bude použito k prokázání základních akademických kompetencí v předmětech požadovaných pro přijetí na vysokou školu.

 

Do konce 11. třídy  by všichni studenti měli studovat a skládat externě hodnocené zkoušky z následujících předmětů :

 • Angličtina jako první jazyk

 • Anglická literatura

 • Matematika

 • Přírodovědní vědy (biologie/chemie/fyzika)

 • Jazyky (francouzština/němčina)

 

Studenti mají také možnost vybrat si podle svého zájmu volitelné předměty:

 • Umění

 • Dějepis

 • Obchod

 • Informatika

​​

Všichni čeští občané budou studovat český jazyk& literaturu a dějepis podle požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Všichni studenti odejdou s minimálním hodnocením 10 podle  IGCSE, na jehož základě mohou pokračovat ve své kariérní cestě na prestižní univerzity.

 

Během 10. a 11. třídy se našim studentům individuálně věnují naši kariérní poradci a nabízejí na míru šité kariérní poradenství, které každému jednotlivému studentovi umožňuje  se informovaně rozhodnout pro další krok ve svém vzdělávání a vybrat si takovou cestu, která povede k naplnění vlastních životních cílů.

Předuniverzitní studium

12. - 13. třída

 

Leonardo V. Academy v současnosti hledí do budoucnosti. Akreditace Pearson Edexcel nám  zatím umožňuje nabízet mezinárodní certifikát úrovně A, zároveň pracujeme na získání akreditace IB. Jako komunitní škola si přejeme spolupracovat s vámi a vašimi dětmi, aby tato volba byla naším společným cílem.

V době, kdy otevřeme první ročník studentů 12. třídy, bude mít už naše škola program, který

 • Nabízí českou maturitu všem českým občanům

 • Poskytuje buď A-Level nebo IB diplom, aby všichni naši absolventi pokračovali ve studiu na vynikajících vysokých školách

 • Poskytuje komplexní kariérové ​​poradenství a podporu.

bottom of page